Inženierkonsultācijas

Apzinoties arvien pieaugošo inženiera – konsultanta lomu būvniecības un investīciju projektos, kompānija “Arhis” 1999.gadā uzsāka aktīvu starptautiskās prakses, Eiropas standartu un Starptautiskās inženieru – konsultantu federācijas (FIDIC) izstrāžu būvniecības līgumu jomā izpēti. Uz šo brīdi līdzās projektēšanai kompānija sniedz plašu konsultatīvo pakalpojumu spektru, kas skar ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību un dzīvojamo, komerciālās un rūpnieciskās nozīmes objektu būvniecību.

Investīciju projektu tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrāde – balstoties uz konkrētu uzdevumu un specifiku, kompānijas speciālisti veic dziļu situācijas ekonomisko, institucionālo un tehnisko analīzi, nosaka mērķus un nepieciešamo pasākumu kompleksu to sasniegšanai, veido darbības īstermiņa un ilgtermiņa programmu. Ir uzkrāta darba pieredze projekta dzīvotspējas izvērtēšanā un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanā atbilstoši starptautisko fondu, konkrēti Kohēzijas fonda, prasībām.

Tendera (iepirkuma) dokumentācijas sagatavošana būvniecības līgumiem – pilna dokumentu komplekta sagatavošana iepirkuma veikšanai, kurā ietilpst pasūtītāja prasības, tehniskās specifikācijas, grafiskā projektēšanas dokumentācija, darbu apjomi, kā arī konkursa nosacījumi, instrukcijas, pretendentu atlases kritēriji un līguma projekts. Darbs tiek veikts atbilstoši Latvijas likumdošanas aktiem iepirkumu jomā, ņemot vērā FIDIC izstrādātās metodoloģiskās bāzes rekomendācijas, kas reglamentē būvniecības procesa dalībnieku savstarpējās attiecības pēc FIDIC “Sarkanās” (“Red Book”) un “Dzeltenās” (“Yellow Book”) grāmatas.

Būvuzraudzība – konsultanti sniedz pakalpojumu kompleksu pasūtītāja interešu pārstāvniecībā, realizējot būvdarbus: kontrole pār projekta, būvniecības normu un noteikumu ievērošanu darbu veikšanas laikā, slēpto darbu pārbaude un pieņemšana, būvniecības dokumentācijas pārbaude, projekta risinājumu izvērtēšana, starpniecība konfliktjautājumu risināšanā u.tml.

Teritoriālplānošana
Kompānijas speciālisti pašvaldībām un privātpersonām sniedz teritorijas plānojumu un detālplānojumu izstrādes pakalpojumus. Darbus veic sertificēti speciālisti un tiek ievērotas visas teritoriāplānošanas likumdošanas aktu prasības.

Pašvaldības teritoriālā plānojumu izstrāde – plānošanas, organizācijas un visu sabiedrības informēšanas pasākumu (sabiedriskās apspriešanas, atklātie semināri, darbs ar masu mēdijiem, individuālās konsultācijas) pakalpojumi, grafiskā un aprakstošā materiāla, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādes darbi, kas tiek veikti pēc pašvaldības pasūtījuma.

Detālplānojumu izstrāde – pakalpojumu komplekss, kas tiek veikts pēc privātpersonu vai pašvaldību pasūtījuma un kas ir saistīts ar nepieciešamību precizēt un detalizēt tās vai citas teritorijas izmantošanas iespējas, ņemot vērā pašvaldības teritorijas plāna risinājumus. Kompānijas speciālisti, strādājot individuāli ar katru pasūtītāju un saskaņā ar apstiprināto darba uzdevumu, izstrādā teritorijas zonējumu, apgrūtinājumu plānus, transporta infrastruktūras un inženiertehnisko komunikāciju shēmas, zemesgabalu sadalīšanu vai apvienošanu, kā arī organizē un īsteno visus likumā noteiktos sabiedriskās apspriešanas un izstrādātā projekta saskaņošanas etapus.