Dagdas pilsētas kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: AWT Latvija
2004. gads

Dagda ir neliela pilsēta 3 km2 platībā ar 2790 iedzīvotājiem. Novecojusī esošā centralizētā kanalizācijas sistēma aptver tikai 50% iedzīvotāju. Pārējā pilsētnieku daļa izmanto lokālās sistēmas, no kurām neattīrītie notekūdeņi tiek novadīti Narūtas upē.
Iedzīvotājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst esošajām normām. Tam par iemeslu ir sliktais ūdensvada cauruļu stāvoklis.
Projekta ietvaros izstrādāta reabilitācijas sistēma – esošo ūdensapgādes tīklu skalošana un dezinficēšana, jaunu cauruļu ieguldīšana 1423 m garumā un jaunu lietotāju pieslēgšana centralizētajai sistēmai. Tika plānota 23225 m gara pašteces un spiedvada kanalizācijas kolektora ieguldīšana.