Ķeguma un Salaspils sūkņu staciju rekonstrukcija

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: AWT Latvija
2004. gads

Ķeguma un Salaspils pilsētu ūdenssaimniecības sistēmu renovācijas projekta ietvaros tika izstrādāts kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcijas projekts. Esošās astoņdesmitajos gados būvētās sūkņu stacijas nav spējīgas nodrošināt efektīvu aizvien pieaugošā notekūdeņu daudzuma pārsūknēšanu. Projektā paredzēta staciju automatizēta vadība SCADA sistēmā no centrālās pults pilsētas attīrīšanas ietaisēs. Stacijās paredzēti ekonomiski sūkņi ar apstrādājamo notekūdeņu līmeņa kontroli un frekvenču konverteriem. Rekonstrukcijas rezultātā uzlabojas sūkņu staciju ārējais veidols, tiek siltinātas fasādes, mainītas un pastiprinātas nesošās konstrukcijas. Tas viss nodrošinās drošu staciju ekspluatāciju nākamo 20 gadu laikā.