Preiļu novada pansijas tehniskais projekts

pansija_03Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Preiļu novada domi un kompāniju, rekonstrukcija plānota Preiļu pagasta administratīvajā ēkā Jaunatnes ielā 1, Līčos. Tā ir padomju laikos, pēc tipveida „klubs – kantoris” projekta būvēta brīvi stāvoša 3 stāvu un 2 stāvu sabloķēta ēka.

Projekta mērķis – efektīvi izmantojot esošās ēkas platības un izvietojuma priekšrocības, uzlabot objekta vizuālo veidolu un izveidot labiekārtotas telpas Preiļu novada pansijas un Preiļu pagasta centra administrācijas un kultūras nama vajadzībām.

Ēkas 2 stāvu daļā jāparedz telpas pagasta centra darbinieku un kultūras nama darbinieku izvietošanai, arhīva vajadzībām. Plānojumu izstrādes gaitā jāieplāno atsevišķas ieejas ēkas dažādas funkcionālās nozīmes daļās, tai skaitā Līču bibliotēkas apmeklētājiem

pansija_02Ēkas 3 stāvu daļā plānots izvietot pansijas dzīvojamās, dienesta un palīgtelpas. Ar jēdzienu „pansija” tiek saprastas pašvaldības īpašumā esošas dzīvojamās telpas, kuras izīrē sociāli mazaizsargātām grupām, kā arī krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm).

Tehniskajā projektā bija jāparedz sekojošu galveno darbu izpilde:
- Veco koka logu bloku un durvju bloku nomaiņa
- Sienu siltināšana un apdare, lietus ūdeņu tekņu un noteku uzstādīšana;
- Ventilācijas sistēmas izbūve;
- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija;
- Telpu pārplānošanas un apdares darbi;
- Ugunsdzēsības un apziņošanas signalizācijas izbūve;
- Pieejamības nodrošināšanas pasākumi (lifti un pandusi);
- Teritorijas labiekārtošana.

pansija_01Darbs pie projekta izpildes sācies ar inženiertehniskās aopsekošanas, ģeotehniskās un topografiskās izpētes veikšanu. Paralēli tika veikti esošās situācijas fotofiksācijas darbi un uzmērījumu rasējumu sagatavošanas darbi.

Maija sākumā plānota skiču projekta saskaņošana ar Pasūtītāju, bet līdz 10.jūlijam tehniskā projekta izstrādes pabeigšana.