Detālplānojums zemesgabaliem Dzintaru ielā 29 un 31, Daugavpilī

Detālplānošana
Pasūtītājs: SIA “Regula Baltija”
2008. gads